آخرین اخبار : 

تمرین در منزل

حل تمرین و رفع اشکال

دانشجویان گرامی کلاس حل تمرین و رفع اشکال روز دوشنبه ساعت 15:30 تشکیل میگردد.

تمرین در منزل درس مهندسی فرودگاه

دانشجویان گرامی فایل درسی فصل چهارم در سایت آپلود شد. آخرین فرصت برای تحویل حل تمرین در منزل درس فرودگاه یکشنبه 19 اردیبهشت میباشد.