آخرین اخبار : 

قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر شبیه سازی

حضور در کلاس درس فوق برای تمامی دانشجویان اجباری بوده وغیبت بیش از سه جلسه, منجر به حذف درس میگردد

Leave a Reply