آخرین اخبار : 

March 2016

قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر شبیه سازی

حضور در کلاس درس فوق برای تمامی دانشجویان اجباری بوده وغیبت بیش از سه جلسه, منجر به حذف درس میگردد