آخرین اخبار : 

اسفند ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر شبیه سازی

حضور در کلاس درس فوق برای تمامی دانشجویان اجباری بوده وغیبت بیش از سه جلسه, منجر به حذف درس میگردد