آخرین اخبار : 

کلاسهای روز یکشنبه مورخ 23 مهر

دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای اینجانب در روز یکشنبه 23 مهرماه تشکیل نمیشود. کلاسهای

جبرانی هفته اینده برنامه ریزی خواهند شد.

Leave a Reply