آخرین اخبار : 

کلاس ترابری سه شنبه 18 مهرماه


دانشجویان عزیز

کلاس درس مهندسی ترابری سه شنبه 18مهرماه تشکیل نمیشود. در خصوص کلاس جبرانی در جلسه اینده تصمیم گیری خواهد شد


Leave a Reply