آخرین اخبار : 

March 2016

کلاسهای روز یکشنبه مورخ 23 مهر

دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای اینجانب در روز یکشنبه 23 مهرماه تشکیل نمیشود. کلاسهای جبرانی هفته اینده برنامه ریزی خواهند شد.

کلاس ترابری سه شنبه 18 مهرماه

دانشجویان عزیز کلاس درس مهندسی ترابری سه شنبه 18مهرماه تشکیل نمیشود. در خصوص کلاس جبرانی در جلسه اینده تصمیم گیری خواهد شد