آخرین اخبار : 

اسفند ۱۳۹۴

کلاسهای روز یکشنبه مورخ ۲۳ مهر

دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای اینجانب در روز یکشنبه ۲۳ مهرماه تشکیل نمیشود. کلاسهای جبرانی هفته اینده برنامه ریزی خواهند شد.

کلاس ترابری سه شنبه ۱۸ مهرماه

دانشجویان عزیز کلاس درس مهندسی ترابری سه شنبه ۱۸مهرماه تشکیل نمیشود. در خصوص کلاس جبرانی در جلسه اینده تصمیم گیری خواهد شد