آخرین اخبار : 

ارسال فایل های سمینارها

دانشجویان عزیز

ارسال فایلهای سمینارهای ارائه شده کلاسی توسط شما اجباری است.

فایلهای سمینارهای خود را با نام ارائه دهندگان و موضوع سمینار (در قسمت موضوع ایمیل) تا تاریخ 1/4/95 ارسال نمایید

Leave a Reply