آخرین اخبار : 

بیوگرافی

بیوگرافی و سوابق تحصیلی

نام و نام خانوادگی: بیژن سعیدی نژاد

 آدرس ایمیل : info@cityengineer.ir

  ایمیل برای ارسال فایلهای حجیم و پروژه های دانشجویی : saeedinezhad@gmail.com

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکترا مدیریت ساخت

 کارشناس ارشد مدیریت و مهندسی ساخت

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل

 MBA

کارشناس عمران